เพลงชาติไทย

เพลงชาติไทย

เพลงชาติไทยในชีวิตประจำวัน

” ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วน อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล

ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่

สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัย ชโย “

cropped-flag2460.jpg

การแต่งเพลงประจำชาติไทยฉบับแรกได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอังกฤษ  จากทำนองเพลง God Save the Queen  ต่อมาฉบับที่สองได้ใช้เพลงทรงพระสุบันหรือเพลงบุหลันลอยเลื่อนมาเป็นทำนองของเพลงชาติ แต่ปรับแต่งอีกเล็กน้อย ต่อมาจึงเข้าสู่ช่วงเพลงชาติไทยเวอร์ชั่นที่สาม โดยกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ใช้ทำนองเพลงสรรเสริญพระบารมีมาใช้เป็นเพลงชาติ  และเข้าสู่เวอร์ชั่นที่สี่ เป็นการนำทำนองเพลงชาติมหาชัยมาใส่เนื้อร้องโดยเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) และระหว่าง พ.ศ.2475-2477 เข้าสู่ยุคเพลงชาติไทยในเวอร์ชั่นพระเจนดุริยางค์ประพันธ์ทำนอง ส่วนขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) ประพันธ์คำร้องเป็นฉบับที่ห้า และเข้าสู่เวอร์ชั่นที่หกเมื่อระหว่าง พ.ศ. 2477-2482 ที่เราถือว่าเป็นเพลงชาติฉบับของทางการเป็นฉบับแรก

                    เพลงชาติไทยเป็นเพลงที่ฟังกี่ครั้งก็ให้พลังที่ฮึกเหิมและรักชาติ การยืนตรงเคารพธงชาติของคนไทยอย่างที่เราทราบกันดีว่า มีอยู่สองช่วง คือ 8.00 น. เช้า จะเป็นการเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาว และอีกครั้งเป็นการเชิญธงลงจากยอดเสาในเวลา 18.00 น. ในช่วงเวลาดังกล่าว การร้องเพลงชาติและยืนตรง เป็นการทำความเคารพ และยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบอกถึงสัญญาณเทียบเวลาด้วย  นอกจากนี้ เรายังบรรเลงเพลงชาติหรือร้องเพลงชาติในโอกาสสม่ำเสมอในอีกกรณีคือภายหลังการแข่งขันกีฬา โดยเฉพาะเมื่อตัวแทนประเทศไทยได้รับชัยชนะ เพลงชาติจะถูกบรรเลงหรือขับร้องเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อบุรพกษัตริยาธิราช และบรรพบุรุษที่ได้สร้างชาติ วางเมืองจนได้กำชัยชนะในครั้งนี้ อาจเรียกเป็นธรรมเนียมปฏิบัติก็ได้ว่า การบรรเลงเพลงชาติในงานกีฬานี้ในต่างประเทศก็มี แต่อาจบรรเลงก่อนการแข่งขัน ทั้งนี้ เพื่อแสดงความเคารพต่อเพลงชาติ เช่นเดียวกันกับเพลงชาติไทย

ในบ้านเราอีกเช่นกัน ที่ใช้เพลงชาติในการปลูกฝังระเบียบวินัยและความรักในเลือดเนื้อเชื้อไขความเป็นไทย ความรักและหวงแหนในผืนแผ่นดินที่อยู่ ดังจะเห็นได้จากเราจะเปิดเพลงชาติให้เด็กนักเรียนได้ขับร้องและทำความเคารพก่อนเข้าชั้นเรียน ทั้งนี้ ในหลายๆ ประเทศ เช่น ประเทศที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างความรักชาติคือ ญี่ปุ่น ก็ใช้เพลงชาติในการปลูกฝังค่านิยมนี้ หรือบางประเทศก็ใช้เพลงชาติเปิดเพื่อสร้างความรักชาติก่อนการทำการแสดง หรือมหรสพ

ในไทยอีกเช่นกันที่ให้ความสำคัญกับเพลงชาติ ในการขยายความรักชาติ  โดยใช้กิจการวิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อ ได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์ จะเปิดเพลงชาติผ่านสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ก่อนเปิดช่องและหลังจากปิดสถานี

ไม่ว่าเนื้อหาหรือการเปิดเพลงชาติจะมีในเวลาใด เป็นหน้าที่ของคนไทยที่ต้องให้ความเคารพ เพราะเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษ ที่เสียสละมีเลือดเนื้อเพื่อคนรุ่นหลัง   สำหรับคนไทย และเน้นที่คนที่รักประเทศไทย ไม่จำเป็นต้องแปลหรือตีความตัวอักษรในเนื้อหาเพลงเลยแม้แต่น้อย  เพราะทุกตัวอักษรผ่านการบรรจงแต่งและเรียงร้อยกันเป็นจังหวะ ผ่านความหมายที่ลึกซึ้งและงดงามแล้ว ก็จะสามารถซาบซึ้งเข้าสู่จิตใจได้ทันทีว่า ความหมายของเพลงชาติไทยคืออะไร

สิ่งที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย

  • เพลงชาติ เพลงที่แสดงพลังแห่งชาติ

  • เพลงชาติไทย 6 แบบฉบับ แต่ล้วนความหมายเดียวกัน

  • การเดินทางของเพลงชาติไทย

  • เพลงชาติไทย กับสังคมปัจจุบัน

  • ความพิถีพิถันในการประพันธ์เพลงชาติไทยของครูเพลง

flag2459_2460flag2394_2459flag2352_2394flag2325_2352

คุณค่าของเพลงชาติไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในด้านศิลปวัฒนธรรมไทยรวมถึงวิถีการดำเนินชีวิตด้วย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า อาหารการกิน  ดนตรี หรือแม้กระทั่งเพลงชาติไทยก็ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าในตัวเองทั้งนั้นค่ะ วันนี้เราจะมาพูดถึงคุณค่าของเพลงชาติไทย เพลงที่แสดงความเป็นตัวตนของชาติไทยที่ไม่เหมือนใครค่ะ

คุณค่าของเพลงชาติไทยอย่างแรก เป็นสิ่งที่สะท้อนความนึกคิดของคนไทยในสมัยก่อนที่มีความรักชาติต้องการความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ให้หวงแหนแผ่นดินไทยอย่ายอมให้ใครมารุกรานได้ซึ่งนี่เป็นคุณค่าที่เห็นได้ชัดเจน  คุณค่าของเพลงชาติไทยในลำดับต่อมาคือการประพันธ์เพลงในสมัยก่อน มีความคล้องจองกัน มีการใช้ฉันทลักษณ์ในการแต่งด้วย  ถือว่าเป็นเรื่องของความพิถีพิถันอย่างหนึ่งในการประพันธ์เพลงที่มีความสำคัญต่อประเทศในสมัยก่อนค่ะ  คุณค่าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ เพลงชาติไทยสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและทำให้เกิดความสำนึกรักบ้านเกิด เช่น ในเวลาที่เราไปทำงานต่างแดนแล้วเราได้ยินเพลงชาติไทย เราก็อดคิดถึงเมืองไทยของเราไม่ได้และในทุกครั้งที่มีเสียงเพลงชาติไทยดังขึ้นไม่ว่าเราจะทำอะไรเราจะยืนตรงเคารพธงชาติทันที  คุณค่าของเพลงชาติไทยยังมีในเรื่องของการบ่งบอกความเป็นคนไทยผ่านเสียงเพลงว่า คนไทยนั้นมีความรักสงบแต่ถ้าใครมารุกรานประเทศชาติก็จะยืนหยัดต่อสู้แม้ตัวเองตายก็ไม่เสียดายชีวิตค่ะซึ่งสังเกตจากเพลงชาติไทยที่ประพันธ์มาตั้งแต่สมัยก่อนไม่ว่าจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างไรในทุกต้นฉบับของเพลงจะกล่าวถึงอุปนิสัยของคนไทยไว้ในเพลงอยู่เสมอ นอกจานี้เพลงชาติไทยยังมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์  เพราะสามารถบ่งบอกในเรื่องของการเมืองในสมัยนั้นได้ เช่น การประกวดประพันธ์เพลงชาติไทยเพราะมีการเปลี่ยนชื่อประเทศสยามเป็นชื่อประเทศไทย หรือการปรับปรุงแก้ไขเนื้อเพลงชาติไทยของรัฐบาลเพื่อให้สอดคล้องกับการเมืองในขณะนั้น สิ่งเหล่านี้ก็สามารถบอกถึงประวัติศาสตร์การเมืองของเราได้เช่นกัน  เพลงชาติไทยจึงถือว่าเป็นเพลงที่มีคุณค่าในตัวเอง  ไม่ว่าเราจะฟังเพลงชาติไทยจากที่ใดก็จะให้ความรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเรื่องดีงามที่ได้เกิดเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถค่ะ

สรุปคือ เพลงชาติไทยนั้นมีคุณค่าในด้านของการเมืองการปกครอง  ด้านการแต่งบทประพันธ์ ด้านอุปนิสัยของคนไทยซึ่งนี่เป็นคุณค่าที่ชัดเจนที่มองเห็นได้ง่ายๆ แต่ยังมีคุณค่าทางใจที่ไม่สามารถประเมินค่าได้อีกด้วย นั่นคือความสำนึกรักและหวงแหนในประเทศไทย ความภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยและการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลก นั่นคือ การยืนตรงเคารพธงชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับการปลูกฝังตั้งแต่สมัยเด็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็ยังมีความตระหนักในข้อนี้อยู่เสมอเพราะเป็นวัฒนธรรมพื้นฐานของคนไทยที่ยึดถือปฏิบัติมาเป็นเวลาช้านานค่ะ และจะยังคงสืบสานสิ่งนี้เอาไว้จนชั่วลูกชั่วหลานปลูกฝังกันไปรุ่นต่อรุ่นค่ะ

logo3

ทำไมเราต้องมีเพลงชาติไทย

ประเทศไทย รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วน เนื้อร้องท่อนแรกของเพลงชาติไทยที่เราได้ยินกันเป็นประจำในช่วงเวลา 08.00 น.และ 18.00 น.ของทุกวัน  เพลงชาติที่ทุกคนไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงนี้  บางคนก็ตั้งข้อสงสัยทำไมเราต้องมีเพลงชาติไทยถ้าไม่มีแล้วจะมีผลอย่างไร วันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นในข้อนี้ค่ะ

ตามคำกล่าวที่ว่าเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย เพราะเพลงชาติไทยนั้นทำให้เรารู้ว่าเราเป็นคนไทยที่อยู่ในผืนแผ่นดินไทย ไม่ว่าจะเกิดภาคไหน  นับถือศาสนาใด ก็ล้วนแล้วแต่ได้ชื่อว่าเป็นคนไทย สัญชาติไทยทำให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพลงชาติไทยยังช่วยบ่งบอกให้ประเทศอื่นในโลกทราบว่ายังมีประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เรียกว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีจิตใจรักสงบแต่เมื่อถึงเวลารบก็ยอมสละชีพเพื่อชาติได้ ดูได้จากประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศไทยที่มีตั้งแต่ผู้ที่เป็นเจ้าแผ่นดิน ดังเช่นพระมหากษัตริย์จนถึงเหล่าชาวบ้านธรรมดาที่ช่วยกันกอบกู้เอกราชปกป้องประเทศชาติจนเรามีชาติที่มั่นคงดังเช่นทุกวันนี้  เพลงชาติไทยเป็นการบ่งบอกความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน บอกความเป็นประเทศชาติที่รักสงบแต่ไม่ขลาดกลัวเมื่อต้องสู้รบกับใคร นอกจากนี้ยังเป็นกำลังแรงใจให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ของประเทศชาติ ดังเช่น นักกีฬาที่ไปแข่งขันแล้วได้รางวัลชนะเลิศหรือคนไทยที่เดินทางไปทำคุณประโยชน์ให้ประเทศ เมื่อมีการประกาศผลและคนไทยเป็นผู้ชนะหรือประสบความสำเร็จจะมีการเปิดเพลงชาติไทยเพื่อสร้างเกียรติภูมิและความภาคภูมิใจให้กับผู้ที่ชลนะและเป็นการให้เกียรติต่อชาตินั้นๆค่ะ แต่ในทางกลับกันถ้าเราไม่มีเพลงชาติไทย เราก็แทบไม่มีสัญลักษณ์อะไรที่จะแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้รู้เลยว่าเราเป็นคนไทยไม่สามารถที่จะบ่งบอกด้วยความภาคภูมิใจว่าประเทศไทยเป็นประเทศแห่งเอกราชและไม่สามารถสร้างเกียรติภูมิให้นานาประเทศได้เข้าใจและร่วมภาคภูมิใจในความสำเร็จของคนไทยได้ค่ะ

เพลงชาติไทยจึงเป็นสัญลักษณ์ของคนไทยที่สร้างอัตลักษณ์ให้ประเทศต่างๆในโลกเรียนรู้และเข้าเข้าใจความเป็นไทย รวมทั้งสร้างความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวให้กับคนในชาติ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกจะไม่มีวันลืมเพลงชาติไทยได้ เมื่อมีการเปิดเพลงชาติคนไทยจะยืนตรงเพื่อทำความเคารพในทุกสถานที่บนโลกเพราะเพลงชาติคือสัญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวค่ะและเป็นเพลงที่อยู่ในสายเลือดของคนไทย นอกจากนี้ยังนำพาความภาคภูมิใจให้กับคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเมื่อเพลงชาติดังกระหึ่มไม่ว่าจะชาติไหนจะยืนตรงตามคนไทยเพื่อให้ความเคารพเช่นเดียวกันค่ะ เพราะฉะนั้นเพลงชาติไทยจึงเป็นเพลงที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานและถือเป็นเพลงประจำตัวของทุกชนชั้นที่เป็นประชาชนชาวไทยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและอยู่บนแผ่นดินอธิปไตยที่ใต้ธงไตรรงค์ผืนเดียวกันนั่นเองค่ะ

ข้อมูลที่น่าสนใจ

  • เพลงชาติไทยเรายืนตรง แล้วประเทศอื่นละยืนตรงแบบเราด้วยหรือเปล่า?

  • ทำไมเราต้องร้องเพลงชาติไทย และทำไมเพลงชาติไทยต้องมีสองรอบ

  • เพลงชาติไทยกับความรู้สึกของชาวต่างชาติ

  • ทำไมต้องร้องเพลงชาติไทย และเพลงชาติไทยมีไว้ทำไม ?

 

เพลงชาติไทย

เพลงชาติไทยช่วยส่งเสริมความเป็นไทยในแง่ไดบ้าง

ประเทศไทยเรานั้นมีอัตลักษณ์มากมายที่แสดงออกถึงความเป็นชาติ เช่น เพลงชาติไทย ศิลปวัฒนธรรมไทยที่เน้นความอ่อนช้อยงดงามประณีต เช่น รำไทย การแกะสลักผักผลไม้  ดนตรีไทย  การแสดงต่างๆ สื่อให้เห็นว่าชาวไทยนั้นมีความอ่อนโยนเป็นมิตรและมีความสนุกสนานค่ะแต่ถึงแม้จะดูเป็นมิตรแต่หากใครมารุกรานชาติไทย เราคนไทยก็พร้อมเข้มแข็งและสละชีพเพื่อชาติได้เช่นกัน โดยวันนี้เราจะขอพูดถึงเรื่องของเพลงชาติไทยนั้นสามารถส่งเสริมความเป็นไทยได้อย่างไรบ้าค่ะ

                  เพลงชาติไทย นั้นมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากค่ะโดยในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์นั้นมีการใช้เพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการถวายความเคารพต่อองค์กษัตริย์ที่มาจากต่างประเทศค่ะซึ่งอนุโลมให้ใช้แทนเป็นเพลงชาติไทยได้ค่ะ ต่อมาก็เริ่มมีการประพันธ์เพลงชาติกันมาหลายยุคสมัยซึ่งล้วนแล้วแต่มีความไพเราะและสื่อให้เห็นถึงความเป็นไทยในสมัยนั้น เพลงชาติไทยจึงส่งเสริมความเป็นไทยในเรื่องของการเป็นสัญลักษณ์ของชาติค่ะ ซึ่งเมื่อมีการเผยแพร่เพลงนี้ไปที่ใดในโลกที่มีคนไทยอาศัยอยู่ก็จะทำให้ชาวต่างชาติรู้ได้ทันทีว่านี่คือเพลงของคนไทยค่ะ นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของดนตรีไทยที่ใช้ในการทำเพลงชาติไทยซึ่งในแต่ละยุคสมัยนั้นมีการใช้เครื่องดนตรีและเทคนิควิธีการที่ต่างกันค่ะ ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงออกในเรื่องของความมีเอกลักษณ์ของดนตรีไทยในแต่ละยุคสมัย และเพลงชาติไทยนั้นช่วยส่งเสริมในเรื่องการปลูกฝังให้มีความรักชาติอีกด้วย  เพราะในอดีตนั้นเกิดเหตุการณ์ในทางการเมืองมากมาย เพลงชาติไทยนั้นจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้คนในชาตินั้นมีความสามัคคีร่วมกันหาทางออกของปัญหาจนสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ในด้านการเมืองมาได้ทุกครั้งค่ะ เพลงชาติไทยนั้นส่งเสริมความเป็นไทยอย่างชัดเจนในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  สังเกตได้จากเพลงชาติไทยในทุกยุคสมัยจะมีการปลูกฝังให้เรานึกถึงบรรพบุรุษไทยที่สละชีพเพื่อชาติ และหากใครมารุกรานประเทศเราต้องร่วมกันปกป้องความเป็นอธิปไตยของเรารวมทั้งต้องมีความสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันค่ะ เพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าเพลงชาติไทยเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมความเป็นไทยได้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสัญลักษณ์ ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทย (ดนตรีไทย)  หรือความรู้สึกนึกคิดของคนไทยค่ะ

                    เพลงชาติไทย จึงเป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกความเป็นไทยได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกนึกคิด ในเรื่องของสัญลักษณ์ของชาติ ในด้านของการดนตรีหรือแม้กระทั่งด้านการใช้ถ้อยคำในการประพันธ์ซึ่งมีความคล้องจองงดงามตามเอกลักษณ์ของครูเพลงไทยค่ะ  เราควรภูมิใจในเพลงชาติไทยเพราะเพลงชาติไทยในทุกยุคสมัยผ่านการกลั่นกรองมาจากครูเพลงของไทยและหลอมรวมความเป็นไทยไว้ในเพลงอย่างครบถ้วนค่ะ การที่เราร้องเพลงชาติไทยทุกวันจึงเหมือนเราได้ซึมซับความเป็นไทยและปลูกฝังความสมัครสมานสามัคคีและความรักชาติโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะ

ขอบคุณข้อมูล : https://thailovesong.wordpress.com

ผมเป็นเด็กแว้น

ดีคับ ผมชื่อเบส อายุ 24 ตอนนี้เรียนมหาลัยคับ เรื่องผมนั้นตอนผมอายุ 18 หนังxxxตอนนั้นผมเป็นเด็กแว้น ช่วงนั้นอยู่ในช่วงแว้นคับ เลยเที่ยวบ่อยมาก ตอนนั้นผมก็ดังในกลุ่มเด็กแว้นอะ หนังโป๊เลยมีสาวๆ ที่แว้นด้วยมา อยู่กับผมบ่อยๆ ผมก็ถูกใจอยู่คนหนึ่งsex เธอน่ารักมากคับ สวยขาว ทีแรกผมไม่คิดว่า จะเป็นเด็กแว้นเลย ผมลองขอเบอเธอมาคุย เราก็คุยกันไปเรื่อยๆคับ ผมไม่บังคับเธอ xxxเราลองคุยกันนานคับ จนผมเองก็เริ่มที่จะชอบเธอ เราก็คุยไปเรื่อย คุยกันได้ 3เดือนคับ เธอถึงตกลง คับกับผม ผมก็เริ่มที่จะพาเธอไปกินข้าว ดูหนัง จนเธอเองก็เริ่มบอกบอกรักผม เราก็เริ่มอยู่ด้วย คลิปโป๊กันมากขึ้น ทำให้ผมคิดที่อยากเย็ดเธอมากขึ้นด้วย เราก็คุยกันไปเรื่อยๆ จนวันนั้น เราไปเที่ยวด้วยกัน บ่อยมาก จนฌะอเองเริ่มที่จะมาหาผม ผมเอง ก็เริ่มคืดแล้วคับหนังเอ็กซ์ ว่าจะหาแผนเย็ดยังไง ดี แต่เธอก็คงยอมผมเอง ผมคิดว่านะคับ ขนวันนั้นเธอมาหาผมporn ผมก็อยู่บ้านคนเดียว ด้วย เลยคิดว่ายังไงวันนี้ก็คงต้องเย็ดเธอให้ได้ วันนี้เธอขอมานอนด้วยหี ที่บ้านไม่มีคนอยู่่ ก็เข้าทางผมเลยคับ ผมก็พาเธอขึ้นห้อง เราก็ นอนกอดกันบนเตรียง และผมก็จูบเธอ ผมถามเธอว่า ขอได้ไหม เธอบอกว่า ได้ ผมก็ดีใจมากคับ หนังxเธอก็ถอดเสื้อผ้า ผมก็แก้ผ้าคับ ควยแข็งมาก ผมไม่รอช้าคับ รีบเลย อ้าๆ เธอบอกเบาๆ อ้าๆๆ อ้าๆๆๆ เราเล่นท่ากันด้วย จำมาจากหลังโป๊อะคับ อ้าๆๆ จนสุดท้ายเราแตกในท่าหมาคับหนังโป๊ มันเสียวมากคับ

คือวันนั้น

ดีคับ ผมชื่อ เน อายุ 24 ตอนนี้ก็กำลังเรียน มหาลัยแต่งหนึ่ง หนังเอ็กซ์เรื่องของผมนั้นเกิดกับเพื่อน ในมหาลัย และก็เย็ดในมหาลัยด้วย เพราะผมมี เพื่อนสาวคนหนึ่ง เราสนิทกันมาก ไปไหนด้วยกัน เย็ดเรายังเคยนอนด้วยกันเลย ผมขอไม่เอ่ยชื่อนะคับหนังโป๊ ตอนนั้นเป็นเพื่อน แต่ตอนนี้นั้นเป็นเมียผมแล้ว มันเป็นเรื่องที่ผมเสียวมากคับ ได้เย็ดเพื่อน แถม เย็ดในห้องน้ำด้วย เข้าเรื่องเลยนะคับ คือวันนั้น เราไปกินข้าวด้วยกันตอนเช้า pornตอนบ่ายเราก็เรียนต่อ มันดันลืมของที่ห้อง ผมก็เลยพามันกับมาเอาของที่ ห้อง ผมลืมบอกไปว่า มันทั้งหุ่นดี ขาว น่ารัก แถม นมใหญ่ ใครๆ ก็อยากได้มัน ผมเองยังเคยคิดที่จะเย็ด มันเลย กำก็ขับรถกลับมหาลัย ผมคอยทำให้มันทุก อย่าง จนขากลับเนี้ยแหล่ะคับ มันจะใส่กระโปรงสั้นๆ ผมเองก็มอง มันก็บอกว่ามองแบบนั้นแดกเลยมั้ยxxx และมันก็บอกว่า ขอบคุนนะที่คอยทำให้ทุกอย่าง ผมก็มองขาอ่อนมันต่อ ผมก็ไม่รู้มันคิดอะไรอยู่ มันก็พูดขึ้นมาว่าหี เดะถึงมหาลัย จะให้ดูเต็มๆตา เป็นการขอบคุน ที่คอยทำทุกอย่างให้ ผมนี่ดีใจมากคับ คลิปโป๊ผมนี่รีบขับรถกลับมหาลัยเลย พอไปถึงก็พาผมเข้าห้อง และมันก็แก้ผ้าให้ดู ตอนนี้ผมนี่เงี่ยนเลย ผมเลยบอกขอนะ จะดูแลตลอดชีวิตเลย มันบอกว่าเงียนเหมือนกัน ผมรีบถอด กางเกงและ เอาควยยัดใส่คับหนังxxx เสียวมาก ตื่นเต้นด้วย อ้าๆ อ้าๆ อ้า มันร้องในลำคอ ครางดังไม่ได้ อ้าๆ ไม่นานน้ำก็แตกคับ sexเสียวมาก ตื่นเต้นด้วย ทุกวันนี้เราก็ยังเอากันอยู่คับ

โมลด์ VS เซบีย่า

โมลด์ VS เซบีย่า
วิเคราะห์บอลก่อนเกม ทีเด็ด sbobet
ยูโรป้าลีก
วันที่ 25/02/2559 เวลา 03.05 น.
สถิติพบกันหลังสุด
UEFA EL 19/02/16 เซบีย่า* 3-0 โมลด์
5 นัดหลังสุดของ โมลด์
UEFA EL 19/02/16 เซบีย่า* 3-0 โมลด์
INT CF 09/02/16 โกเตนเบิร์ก(N) 2-1 โมลด์*
INT CF 05/02/16 โมลด์(N)* 1-1 AIK โซลน่า
INT CF 01/02/16 โมลด์(N)* 1-2 ครีลย่า โซเวียตอฟ
INT CF 24/01/16 โมลด์* 0-1 คริสเตียนซุนด์ BK
5 นัดหลังสุดของ เซบีย่า
SPA D1 21/02/16 ราโย่ บาเยกาโน่ 2-2 เซบีย่า*
UEFA EL 19/02/16 เซบีย่า* 3-0 โมลด์
SPA D1 14/02/16 เซบีย่า* 2-0 ลาส พัลมาส
SPA CUP 12/02/16 เซลต้า บีโก้* 2-2 เซบีย่า
SPA D1 08/02/16 เซลต้า บีโก้ 1-1 เซบีย่า*
วิเคราะห์จากสถิติ
โมลด์ ทีมอันดับ 6 จากนอร์เวย์ จะเปิดบ้านพบกับ เซบีย่า ทีมอันดับ 5 จากสเปน ผลงานของเจ้าบ้านในช่วงนี้ไม่ได้เรื่องเลย 5 นัดหลังยังไม่ชนะสักครั้ง เสมอ 1 แพ้ 4 เกมในบ้านก็ไว้ใจยังไม่ได้ แทงบอล ส่วนเซบีย่า ผลงานช่วงนี้ก็พอใช้ได้ 5 นัดหลังชนะ 2 เสมอ 3 แต่เกมเยือนนั้นเสมอเป็นส่วนมาก จากสถิติที่เจอกันมาในนัดแรกเป็นเซบีย่าที่เอาชนะในบ้านได้ก่อน
ทีเด็ด sbobet
เมื่อดูจากสถิติการพบกันของทั้ง 2 ทีมแล้วฝั่งที่ได้เปรียบในเกมนี้คือ เซบีย่า ส่วนฟอร์มการเล่นระยะหลังนี้เจ้าบ้าน โมลด์ ยังเล่นด้วยฟอร์มที่ย่ำแย่สุด ๆ sbobet ด้วยขุมกำลังพลที่เป็นรองบ่อนอยู่มากอีกนั้นทำให้ โมลด์ ต้องแพ้ให้กับทีมเยือนอย่างแน่นอน
Sbobet ให้เซบีย่าฮาเฮ
อัตราต่อรอง เซบีย่า ต่อ 0.5/1
สกอร์ที่คาด โมลด์ 1-2 เซบีย่า

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด VS มิดทิลแลนด์

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด VS มิดทิลแลนด์
วิเคราะห์บอลก่อนเกม ทีเด็ด sbobet
ยูโรป้าลีก
วันที่ 25/02/2559 เวลา 03.05 น.
สถิติพบกันหลังสุด
UEFA EL 19/02/16 มิดทิลแลนด์ 2-1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด*
5 นัดหลังสุดของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
ENG FAC 23/02/16 ชรูว์สบิวรี่ 0-3 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด*
UEFA EL 19/02/16 มิดทิลแลนด์ 2-1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด*
ENG PR 13/02/16 ซันเดอร์แลนด์ 2-1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด*
ENG PR 07/02/16 เชลซี* 1-1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
ENG PR 03/02/16 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* 3-0 สโต๊ค ซิตี้
5 นัดหลังสุดของ มิดทิลแลนด์
UEFA EL 19/02/16 มิดทิลแลนด์ 2-1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด*
INT CF 13/02/16 มิดทิลแลนด์* 4-2 ฮอร์เซ่นส์
INT CF 09/02/16 มัลโม่(N) 1-1 มิดทิลแลนด์*
INT CF 04/02/16 มิดทิลแลนด์(N) 2-2 โกเตนเบิร์ก*
INT CF 01/02/16 AIK โซลน่า(N) 0-0 มิดทิลแลนด์*
วิเคราะห์จากสถิติ
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทีมอันดับ 5 จากอังกฤษ แทงบอล จะเปิดบ้านพบกับ มิดทิลแลนด์ ทีมอันดับ 3 จากเดนมาร์ก ผลงานของเจ้าบ้านในช่วงนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ 5 นัดหลังชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 แต่ผลงานในบ้านยังพอไว้ใจได้ ส่วนมิดทิลแลนด์ ผลงานช่วงนี้ก็พอใช้ได้ 5 นัดหลังชนะ 2 เสมอ 3 แต่เกมเยือนยังไว้ใจไม่ค่อยได้ จากสถิติที่เจอกันมาในนัดแรกเป็นมิดทิลแลนด์ ที่เอาชนะในบ้านมาได้ก่อน
ทีเด็ด sbobet
เมื่อดูจากชื่อชั้นของทั้ง 2 ทีมแล้วฝั่งที่ได้เปรียบในเกมนี้คือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และฟอร์มการเล่นระยะหลังนี้เจ้าบ้านกำลังกลับมาเล่นด้วยความมั่นใจอีกครั้ง sbobet ด้วยขุมกำลังพลที่เหนือกว่าทีมเยือนมากและมีสภาพแวดล้อมที่ได้เปรียบอีกนั้นทำให้ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด น่าจะเปิดเกมรุกไล่ต้อนเก็บชัยเอาไว้ได้นิ่มเกือก
Sbobet ให้แมนยูสู้สบาย
อัตราต่อรอง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ต่อ 1.5/2
สกอร์ที่คาด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3-1 มิดทิลแลนด์

รุ่นน้อง

สวัสดีครับผมบี เมื่อคืนผมได้เย็ดรุ่นน้องคนนึงเธอเป็นเพื่อนของเพื่อนน้องผม เรื่องเกิดจากหนังฝรั่ง เมื่อคืนผมได้นั่งกินเหล้ากันอยู่ที่ห้องผมแล้วก็โพสลงเฟส น้องๆเพื่อนๆก็เลยแวะมานั่งกินด้วยหนัง กินไปกินมาก็มีรุ่นน้องคนนึงเข้ามานั่งข้างๆผม แล้วก็ปรึกษาผมไปด้วยระหว่างกิน เธอก็ระบายอะไรต่อหลายอย่าง เช่นเรื่องแฟนที่บ้านเรียน ผมก็แนะนำไป จนดึกเพื่อนๆน้องๆก็ขอตัวกลับกันก่อนเพราะมีเรียนพรุ่งนี้กันผมก็เลยออกไปส่งหน้าคอนโดแต่เหลือน้องคนนั้นเธอขออยู่คนต่อผมก็ไม่ว่าอะไรดูหนัง จนกลับมาถึงห้อง เธอก็ล๊อคประตูแล้วผลักผมนั่งลงบนโซฟาตามด้วยขึ้นคล่อมผมแล้วบอกว่าหนูอยากได้พี่วะแล้วก็เริ่มไซร้คอผม ผมก็จับที่ก้นเธอแล้วบีบแรงๆ เธอก็ยื่นหน้ามาดูดปากผมแล้วค่อยๆถอดเสื้อกับเกงผมเหลือแต่เกงใน เธอก็ค่อยๆไซร้ลงไปที่หน้าท้องแล้วเลียเลื้อยหนังไทยลงไปเรื่อยๆจนถึงควยผมเธอก็ถอดเกงในผมออกตามด้วยเอาควยออกมาซักว่าวจนแข็งแล้วก็โม๊คครับเธอโม๊คแรงมากโม๊คแบบมิดควยเลยทีเดียว ผมก็จับเธอขึ้นมาคล่อมผมแล้วขึ้นเอาควยเสียบหีแล้วโยกเบาเบา พอควยเข้าที่เธอก็ขย่มถี่ๆขึ้นสุดลงสุดเลยครับผมเสียวมากเลยจับดูหนังออนไลน์เธอนอนลงผมก็ขึ้นคล่อมแล้วกระแทกเน้นๆรัวๆจนเธอครางลั่นแล้วบอกกับผมว่า พี่แม่งประสบการณ์แน่นทุกด้านจริงๆ ผมก็ยิ้มแล้วเย็ดต่อ จนใกล้จะเสร็จผมรีบสอยไม่ยั้งจนเธอครางเสียงแหบเลยครับซีรี่ย์ สอยไปสักพักเธอร้องลั่นผมก็เสร็จพอดีพอเย็ดเสร็จผมก็ลุกขึ้นมาอาบน้ำแล้วมานอนครับ แต่เธอก็นอนโป๊อยู่แบบนั้นทั้งคืนเลย =w=

โบโลญญ่า VS ยูเวนตุส

โบโลญญ่า VS ยูเวนตุส
วิเคราะห์บอลก่อนเกม ทีเด็ด sbobet
กัลโช่ เซเรียอา อิตาลี
วันที่ 19/02/2559 เวลา 02.45 น.
สถิติพบกันหลังสุด
ITA D1 04/10/15 ยูเวนตุส* 3-1 โบโลญญ่า
ITA D1 20/04/14 ยูเวนตุส* 1-0 โบโลญญ่า
ITA D1 07/12/13 โบโลญญ่า 0-2 ยูเวนตุส*
ITA D1 17/03/13 โบโลญญ่า 0-2 ยูเวนตุส*
ITA D1 01/11/12 ยูเวนตุส* 2-1 โบโลญญ่า
5 นัดหลังสุดของ โบโลญญ่า
ITA D1 14/02/16 อูดิเนเซ่* 0-1 โบโลญญ่า
ITA D1 07/02/16 โบโลญญ่า 1-1 ฟิออเรนติน่า*
ITA D1 04/02/16 โฟรซิโนเน่* 1-0 โบโลญญ่า
ITA D1 31/01/16 โบโลญญ่า* 3-2 ซามพ์โดเรีย
ITA D1 24/01/16 ซัสเซาโล่* 0-2 โบโลญญ่า
5 นัดหลังสุดของ ยูเวนตุส
ITA D1 14/02/16 ยูเวนตุส* 1-0 นาโปลี
ITA D1 07/02/16 โฟรซิโนเน่ 0-2 ยูเวนตุส*
ITA D1 04/02/16 ยูเวนตุส* 1-0 เจนัว
ITA D1 31/01/16 คิเอโว่ 0-4 ยูเวนตุส*
ITA Cup 28/01/16 ยูเวนตุส* 3-0 อินเตอร์ มิลาน
วิเคราะห์จากสถิติ
โบโลญญ่า ทีมอันดับ 10 ช่วงนี้ฟอร์มกำลังดี 5 นัดหลังแทบเอาชนะรวด แทงบอลออนไลน์ ขณะที่เกมในบ้านก็ทำได้ดี 3 นัดหลังสุดยังไม่แพ้ใคร ชนะ 1 เสมอ 2 แต่ดูเหมือนว่าเกมนี้จะเจอกับงานช้างเมื่อต้องรับการมาเยือนของจ่าฝูงป้ายแดง “ไอ้ม้าลาย” ยูเวนตุส เพิ่งเปิดบ้านเชือด นาโปลีมา 1-0 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว พนันออนไลน์ แถมฟอร์มยังร้อนแรงไม่เลิก เก็บชัยชนะในกัลโช่ เซเรีย อา มากกว่า 16 เกม แม้เกมนี้จะดูเสียเปรียบเรื่องสภาพแวดล้อมแต่ยังเหนือกว่าอยู่ดี
ทีเด็ด sbobet
เมื่อดูจากสถิติการพบกันของทั้ง 2 ทีมแล้วฝั่งที่ได้เปรียบในเกมนี้คือ ยูเวนตุส ส่วนฟอร์มการเล่นระยะหลังนี้เจ้าบ้าน โบโลญญ่า กำลังโชว์ฟอร์มได้ดีอยู่มาก sbobet แต่ด้วยขุมกำลังพลที่เป็นรองบ่อนอยู่มากนั้นทำให้ โบโลญญ่า น่าจะแพ้ให้กับทีมเยือนไปในแมทช์นี้
Sbobet ให้ยูเว่เฮฮา
อัตราต่อรอง ยูเวนตุส ต่อ 0.5/1
สกอร์ที่คาด โบโลญญ่า 0-2 ยูเวนตุส

เย็ดกับหลานสาว

สวัสดีครับ วันนี้ี้ผมมีเรื่องเสียวๆ มาเล่าให้เพื่อนๆ หนังโป๊ได้ฟังเช่นเคยครับ ก่อนอื่นต้องบอกเลย ว่านี่เป็นครั้งแรกเลย ที่ได้มี sex กับหลานสาว ตอนนั้นอายุหลาานก็ประมาณ 21 เข้าช่วงมหาลัยปีสาม ถ้จำไม่ผิด เรื่องเกิดขึ้น เมื่อตอน ที่ไม่มีใครอยู่บ้านเลย ปกติผมกลับจากที่ทำงานราว 3-4 ทุ่ม ตอนนั้น ผมไม่ทรบเหมือนกันว่า หนังxxxทุกคนไปไหนกันหมด ผมกลับมาบ้านก็เงียบกริบ เหมือนไม่มีใครอยู่ มีแค่ไฟหน้าบ้านเปิดไว้ เพียงเท่านั้น ผมก็เข้าไปอาบน้ำ ทำธุระส่วนตัว พอเสร็จก็เดินกลับมาที่ห้องหนังเอ็กซ์ แต่งตัวเสร็จผมก็ไปนั่งอยู่หน้าระเบียงบ้าน นั่งสักพัก ผมได้ยินเสียงคราง ดังลั่นเลย ผมก็เลยตามเสียงไป เห็นหลานสาวผม กำลังนั่งดูหนังx อยู่ แถมเปิดเสียงดังลั่น มือเธอเกี่ยวเบ็ตตัวเองอยู่ ตาก็จ้องไปที่หน้าจอคอม ผมเห็นแล้วควยผมลุกโด่ขึ้นมาทันที ผมแอบดูอยู่สักพัก ผมทนไม่ไหว เลยต้องเดินไปเคาะประตูคลิปโป๊ สักพักเธอก็เปิดประตู แล้วถามผมว่า มีไรค่ะลุง ผมเลยบอกว่า ขอเข้าไปข้างในได้ไหม แล้วหลานก็ถามว่ามีอะไรไหมค่ะ ผมเลยบอกขอคุยข้างในได้ไหม แต่เธอไม่ยอม ผมเลยบอกว่า xxxเมื่อกี้ได้ยิน นะ และก็เห็นด้วยว่าทำอะไร เธอก้มหหน้า และก็ยอมให้ผมเข้าไป ผมไม่รอช้า จับเธอลงในทีนอน กระชาก กางเกงลง เธอถามว่าจะทำอะไร ผมตอบว่า สนองความต้องการให้ไง ผมเลียหีเธอ ไปมา ด้วยความมันส์ เธอยอมผมแต่โดยดี เธอคงเงี่ยนสุดๆ pornร้องครางดังลั่น ผมก็เงี่ยนสุดๆเช่นกัน ผมเลียจนเธอขอร้อง ให้เย็ดหี เธอ ผมได้ยินอย่างนั้นก็ไม่รอช้า สาวควยของผมยัดเข้ารูหีเธอ รูหีเธอฟิตมาก ได้อารมณ์สุดๆ มันสืสุดๆ ในคืนนั้น ผมพึ่งมารู้ตอนเช้าเย็ด ว่ามีญาติเสีย ทุกคนเลยไม่อยู่บ้านกันเมื่อคืน

เลอ อาฟร์ VS ดิฌง

เลอ อาฟร์ VS ดิฌง
วิเคราะห์บอลก่อนเกม ทีเด็ด sbobet
ลีกเดอซ์ ฝรั่งเศส
วันที่ 08/02/2559 เวลา 02.30 น.
สถิติพบกันหลังสุด
FRA D2 19/09/15 ดิฌง* 2-1 เลอ อาฟร์
FRA D2 07/03/15 ดิฌง* 1-1 เลอ อาฟร์
FRA D2 27/09/14 เลอ อาฟร์* 1-0 ดิฌง
FRA D2 15/03/14 ดิฌง* 1-2 เลอ อาฟร์
FRA D2 05/10/13 เลอ อาฟร์* 0-0 ดิฌง
5 นัดหลังสุดของ เลอ อาฟร์
FRA D2 03/02/16 เรด สตาร์ 93* 2-1 เลอ อาฟร์
FRA D2 30/01/16 เลอ อาฟร์* 2-0 ล็องส์
FRA D2 26/01/16 แกลร์กมงต์ ฟุต* 2-1 เลอ อาฟร์
FRA D2 16/01/16 เลอ อาฟร์* 2-1 ปารีส เอฟซี
FRA D2 09/01/16 อฌักซิโอ้* 1-1 เลอ อาฟร์
5 นัดหลังสุดของ ดิฌง
FRA D2 03/02/16 ดิฌง* 1-0 วาล็องเซียนส์
FRA D2 30/01/16 เกรไตล์ 0-1 ดิฌง*
FRA D2 23/01/16 ล็องส์* 1-1 ดิฌง
FRA D2 16/01/16 ดิฌง* 3-0 Bourg Peronnas
FRA D2 09/01/16 นิออร์ท* 2-2 ดิฌง
วิเคราะห์จากสถิติ
กำลังทำผลงานได้ดีทั้งคู่ ในการพบกันระหว่างเจ้าบ้าน เลอ อาฟร์ กับฟอร์มในตอนนี้แม้เกมเยือนจะไม่ดีนัก แต่เกมในบ้านถือว่าเป็นทีเด็ดเลยทีเดียว sbobet หลังจาก 6 เกมที่ผ่านมาในลีกพวกเค้าแทบชนะรวดเลย ทางด้านทีมเยือน ดิฌง จ่าฝูง ฟอร์มในตอนนี้ก็ดีเช่นเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้นคือฤดูกาลนี้ทำผลงานได้ดีทั้งเกมในและนอกบ้านอีกด้วย
ทีเด็ด sbobet
เมื่อดูจากสถิติการพบกันของทั้ง 2 ทีมแล้วฝั่งที่ได้เปรียบในเกมนี้คือ เลอ อาฟร์ และฟอร์มการเล่นระยะหลังนี้เจ้าบ้านกำลังทำผลงานในบ้านได้อย่างยอดเยี่ยมมาก ๆ ด้วยขุมกำลังพลที่ไม่ต่างกันมากนั้นทำให้ เลอ อาฟร์ ที่ได้ลงเล่นในบ้านน่าจะยันเสมอเอาไว้ได้เป็นอย่างน้อยและยังมีลุ้นเบียดเก็บ 3 แต้มเอาไว้ได้อีกด้วย
Sbobet ให้เลอ อาฟร์อาจชนะ
อัตราต่อรอง อาฟร์ ต่อ ส
สกอร์ที่คาด เลอ อาฟร์ 2-1 ดิฌง

อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ VS ดุ๊ยส์บวร์ก

อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ VS ดุ๊ยส์บวร์ก
วิเคราะห์บอลก่อนเกม ทีเด็ด sbobet
บุนเดสลีกา 2 เยอรมัน
วันที่ 08/02/2559 เวลา 02.15 น.
สถิติพบกันหลังสุด
GER D2 16/08/15 ดุ๊ยส์บวร์ก* 2-2 อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์
GER D3 15/02/15 อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์* 4-2 ดุ๊ยส์บวร์ก
GER D3 28/08/14 ดุ๊ยส์บวร์ก* 1-1 อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์
GER D2 06/03/11 ดุ๊ยส์บวร์ก* 1-2 อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์
INT CF 04/01/11 ดุ๊ยส์บวร์ก(N)* 1-1 อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์
5 นัดหลังสุดของ อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์
INT CF 26/01/16 อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์(N)* 1-1 เอ็มทีเค ฮังกาเลี่ยน
INT CF 23/01/16 อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์(N)* 1-1 SV โกรดิก
INT CF 19/01/16 อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ 1-0 ชาลเก้ 04*
INT CF 14/01/16 FC Gutersloh 0-5 อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์
GER D2 19/12/15 FSV แฟร้งค์เฟิร์ต 1-2 อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์*
5 นัดหลังสุดของ ดุ๊ยส์บวร์ก
INT CF 19/01/16 วิคตอเรีย พัลเซ่น(N)* 0-1 ดุ๊ยส์บวร์ก
INT CF 16/01/16 ดุ๊ยส์บวร์ก(N)* 0-1 โฮลสไตน์ คีล
INT CF 09/01/16 โคโลญจน์ 6-0 ดุ๊ยส์บวร์ก
GER D2 20/12/15 ดุ๊ยส์บวร์ก 0-0 โบคุ่ม*
GER D2 13/12/15 ไกเซอร์สเลาเทิร์น* 2-0 ดุ๊ยส์บวร์ก
วิเคราะห์จากสถิติ
ฟุตบอล บุนเดสลีก้า 2 เยอรมัน หยุดพักหนีหนาวถึง 2 เดือนเต็มๆ เลยทีเดียว เกมนี้จะกลับมาเล่นครึ่งฤดูกาลหลังเป็นเกมแรกในการพบกันระหว่างเจ้าบ้าน อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ แทงบอล ผลงานในลีกช่วงหลังถือว่าทำได้ดีขึ้นเยอะเลย อย่างไรก็ตามหากดูเกมในบ้านฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าเล่นไม่ได้เรื่องเลยจริงๆ ทางด้านทีมเยือน ดุ๊ยส์บวร์ก ผลงานในฤดูกาลนี้แทบไม่ต่างกันเลย โดยเฉพาะเกมเยือน แทบแพ้รวดเลย ทำให้การบุกมาเยือนในวันนี้ก็คงเอาแน่นอนไม่ได้
ทีเด็ด sbobet
เมื่อดูจากสถานการณ์ของทั้ง 2 ทีมแล้วฝั่งที่ได้เปรียบในเกมนี้คือ อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ และฟอร์มการเล่นระยะหลังนี้เจ้าบ้านกำลังทำผลงานทั้งในบ้านและนอกบ้านได้อย่างมั่นใจมาก ๆ ด้วยขุมกำลังพลที่ค่อนข้างสูสีกันนั้นทำให้ อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ ที่ได้ลงเล่นในบ้านน่าจะเป็นฝั่งที่สามารถคว้าชัยเอาไว้ได้จากแมทช์นี้
Sbobet ให้อาร์มีเนียเชียร์สบาย
อัตราต่อรอง อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ ต่อ 0.5
สกอร์ที่คาด อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ 3-2 ดุ๊ยส์บวร์ก